มะเร็งทางสูตินรีเวช

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
บริการคลินิกนรีเวชทั่วไป (แพทย์มะเร็งนรีเวช) เวลา 08.00-12.00 น.
คอลโปสโคปีคลินิก เวลา 13.00-15.00 น.
คลินิกเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช เวลา 13.00-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ภาควิชาสูติศาสตร์ 02-244-3666
ตึกนรีเวช 02-444-3450 02-244-3451
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
บริการ

คลินิกนรีเวช
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ตึก ภปร. ชั้น 7


คลินิกมะเร็งนรีเวช
วันอังคาร- พุธ เวลา 13.00-15.00 น. ภปร. ชั้น 7


คลินิกพิเศษ รพ.จุฬาลงกรณ์
วันจันทร์-ศุกรุ์ 16.30-20.00 น. ภปร.ชั้น 13
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-12.00 น. ภปร. ชั้น 13

หมายเลขโทรศัพท์02-256-4000
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริการตึ่กผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์02-926-9999
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
บริการ
หมายเลขโทรศัพท์02-3547600 ext 94020
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช
บริการวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์02-5347314

ศูนย์มะเร็ง 
02-5347102


แฟกซ์
02-5347319
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
บริการวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์0-5394-5741
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล ราชวิถี
บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น
หมายเลขโทรศัพท์02-3548108 ต่อ 2105 หรือ 2125
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล รามาธิบดี (คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
บริการวันจันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 13.00 -16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์02-201-1146 / 02-201-1188
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
บริการ
หมายเลขโทรศัพท์

คลินิกนรีเวชทั่วไป :  074-451763 

การจองคิวล่วงหน้า : สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ทุกวันราชการ เวลา 14.00 -16.00 น.
โทรศัพท์ : 074-451762


สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Society
โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
บริการวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์043-363632, 043-363-846