สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พันธกิจสมาคม
Written by Webmaster @ TGCSThai
16 พฤษภาคม 2552 15:27:25

พันธกิจสมาคม


สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยก่อตั้งขึ้นโดยมี

พันธกิจ : ดำเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของสตรีไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์

วัตถุประสงค์:
1. เป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในด้าน
1.1 ความสามัคคี
1.2 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

2. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชน

3. สนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งในและนอกประเทศ
999archslot938soccer918jqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime397baht** เฉพาะแพทย์เท่านั้น **