หอกระจายข่าว ข่าวจากสมาคมถึงสมาชิก
Written by Webmaster @ TGCSThai
03 กันยายน 2563 11:43:29

งานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย


ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ณ OZO North Pattaya โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

"Proceedings tgcs2020 Scan QR-Code หน้างานประชุมฯ ในรูปแบบ E-book เท่านั้น"File Download :
** เฉพาะแพทย์เท่านั้น **