Thai Endoscopic Society for Gynecologic Oncology (TESGO) คณะกรรมการชมรมฯ
Written by -
05 มกราคม 2558 15:34:51

คณะที่ปรึกษาและกรรมการชมรมฯ


ที่ปรึกษา

นายแพทย์วิสิทธิ์  สุภัครพงษ์กุล                                                

พลตรีหญิงเยาวนา  ธนะพัฒน์                                                    

นายแพทย์ฉันทวัฒน์  เชนะกุล                                                  

ศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพล  ศรีสมบูรณ์                             

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ  วิไลลักษณ์ 


ประธาน                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเลิศ  พงษ์นริศร  

   

รองประธาน              

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงศ์  อินทศร           


เลขานุการ          

แพทย์หญิงอรัญญา  ยันตพันธ์   

                    

เหรัญญิก                      

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณ  เลิศขจรสุข  

  

 ปฏิคม         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัย  วสุรัตน์    

  

 วิชาการ                

พันเอกกฤษฎา  ศรีธนภัครางกูร                                               

นายแพทย์กมล  ภัทราดูลย์                                                    

นายแพทย์สงวนโชค  ล้วนรัตนากร                                       

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  กันตถาวร         


 กรรมการ                                      

นาวาอากาศโทคมสันติ์  สุวรรณฤกษ์                                    

นายแพทย์สุทธา  หามนตรี                                                    

นายแพทย์ยุทธศักดิ์  ศุภสินธุ์                                                

แพทย์หญิงปิยะวรรณ  ปริยวาทีกุล                                        

นายแพทย์ศุภชัย  เรืองแก้วมณี                                            

999archslot938soccer918jqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime397baht